Skip links

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (MAREMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Kętach, 32-650, przy ul. Mickiewicza 80, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000718520, NIP: 5492449983, REGON: 369472931, kapitał zakładowy 1.793.000 PLN). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN – WERSJA 1.05 – OBOWIĄZUJE W OKRESIE OD DNIA 01.01.2021 GODZ. 00:00

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO BARCAFFE

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod domeną https://barcaffe.pl/ jest Firma MAREMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Kętach, 32-650, przy ul. Mickiewicza 80, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000718520, NIP: 5492449983, REGON: 369472931, kapitał zakładowy 1.793.000 PLN. Telefon kontaktowy: +48 577 588 701 lub +48 334 876 577, adres e-mail: sklep@barcaffe.pl

Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników z zasobów sklepu internetowego pod witryną https://barcaffe.pl/, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e-sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.

Nr rachunku bankowego: 97 1050 1070 1000 0090 3053 5018 ING Bank Śląski S.A.

Adres do zwrotów i reklamacji: 32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 24

Adres odbioru osobistego: 32-600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 24

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Barcaffe jest sklepem internetowym oferującym głównie sprzedaż artykułów AGD i RTV, w szczególności sprzętu AGD do zabudowy i wolnostojącego oraz AGD drobnego, telewizorów, sprzętu audio, komputerów, monitorów, artykułów fotograficznych, zabawek, konsoli, gier, telefonów, zegarków a także sprzętu biurowego oraz związanego ze sportem i rekreacją. Każda z wymienionych kategorii posiada podkategorie szczegółowo wymienione na stronie internetowej sklepu. Niniejszy katalog jest przykładowy i nie jest zamknięty. Ewentualne poszerzenie asortymentu sklepu zostanie ogłoszone klientom na stronie internetowej sklepu.
 2. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego sklepu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.
 3. Zamawiający w sklepie https://barcaffe.pl/ zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie https://barcaffe.pl/ lub składania zamówienia. KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check-box.
 4. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://barcaffe.pl/
  • Sprzedawca – MAREMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Kętach, 32-650, przy ul. Mickiewicza 80, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000718520, NIP: 5492449983, REGON: 369472931, kapitał zakładowy 1.793.000 PLN
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep
  • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.)
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą
  • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
  • Konto – element systemu e-sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę
  • Koszyk – element systemu e-sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie
  • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży
  • Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość
 5. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo-marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych w Sklepie. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Barcaffe, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Sprzedawca zapewnia Klienta o każdorazowym informowaniu go o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych Klienta, w związku z funkcjonowaniem swojego sklepu internetowego. Dane KLIENTA gromadzone są i przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w powyższym zakresie jedynie na czas realizacji zamówienia, a następnie (o ile Klient nie założy Konta w sklepie) usuwane i nieudostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. Każdy kolejny sposób i cel przetwarzania danych osobowych Klienta jest dokonywany za jego wyraźną, uprzednią zgodą. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie złożone Sprzedawcy.
 6. Formularze zgody (check-boxy), dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Zgody na przetwarzanie danych osobowych Klientów, nieodzowne do zawarcia umowy sprzedaży na odległość oznaczone są czerwoną gwiazdką na stronach internetowych Sklepu. Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania realizowania zamówień Klienta, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w braku takiej zgody. Klient posiadający Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.
 7. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak i osobnej wiadomości o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku.
 9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest również w opcji „zamówienie bez rejestracji”, jak i tradycyjnie, logując się/rejestrując w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 10. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: (a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz (c) włączona obsługa plików cookies, w praktyce wartości powyższe kształtują się następująco:
  • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  • Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  • Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli
 11. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, Sprzedawcy i klientów sklepu internetowego, ponadto wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 12. KLIENT w osobnym oświadczeniu, dostępnym bezpośrednio na stronie głównej internetowego Sklepu, albo w procesie zamówienia, lub w mailu z potwierdzeniem zamówienia w sklepie internetowym https://barcaffe.pl/ może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane ściśle z realizacją zamówienia, w tym marketingowych, albo przesyłania wiadomości Newsletter od SPRZEDAWCY. Zgoda taka jest opcjonalna i może zostać w każdym czasie przez Klienta cofnięta. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później niż do przesłania kolejnego wydania Newslettera, bądź treści marketingowych – usunąć podany w tym celu adres e-mail Klienta z bazy adresów poczty elektronicznej obsługującej takie funkcjonalności Sklepu.
B. PROCES ZAKUPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA
 1. Sklep internetowy BARCAFFE prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę https://barcaffe.pl/, za pośrednictwem której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności tam udostępnione.

Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM.

Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie https://barcaffe.pl/ i obejmuje artykuły RTV i AGD, jak i akcesoria do nich; proces zamawiania rozpoczyna dodanie danego produktu do koszyka. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w KOSZYKU. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:

  • określenie produktu/produktów + opis jego najistotniejszych cech,
  • ilość produktów,
  • cenę jednostkową za każdy wybrany produkt,
  • wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta),
  • przewidywany termin dostawy,
  • łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki),
  • metodę płatności + termin zapłaty,
  • pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e-mail),
  • adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  • Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje w załączniku w formie pdf (lub innej, umożliwiającej zapisanie dokumentu) pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pomocą unijnej platformy pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 1. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono ewentualnych kosztów dostawy, które Klient ustalać będzie w procesie zamówienia.
  • Sprzedawca zanim dokona wysyłki, czeka na zaksięgowanie środków na swoim rachunku lub potwierdzenie autoryzacji płatności u partnera, który te płatności realizuje.
  • Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem kurierskich firm specjalistycznych (InPost, DPD, DHL, GLS, Pocztex lub UPS), a ich koszt kształtuje się następująco:
   • koszt przesyłki dla zamówień wynosi 14,90 zł (przy płatności z góry) lub 24,90 zł (przy pobraniu)
   • Obiór w paczkomacie możliwy jest dla produktów, których wymiary pozwalają na umieszczenie w paczkomacie, a jego koszt kształtuje się następująco:
    •  koszt paczkomatu dla zamówień wynosi 9,90 zł (przy płatności z góry) lub 14,90 zł (przy pobraniu)
   • Każdorazowo przy realizacji zamówienia rodzaj i koszt transportu jest uzgadniany z Klientem, poprzez wybór opcji dostawy w formularzu zamówienia.
   • Koszty samej dostawy są uzależnione od wartości zamawianego towaru. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca przewiduje opcję odbioru osobistego – odbiór osobisty możliwy jest w dni robocze Poniedziałek-Piątek w godzinach od 08:00 do 16:00 w siedzibie sklepu pod adresem 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 80. Odbiór osobisty możliwy jest w związku z płatnością z góry, płatnością gotówkową lub płatnością kartą na miejscu, możliwy od 1 godziny po złożeniu (i potwierdzeniu) zamówienia.
 2. Całkowita wartość Zamówienia zostaje podana na etapie potwierdzenia zamówienia po stronie klienta, po wyborze produktu, na każdym etapie składania zamówienia jego wartość automatycznie jest aktualizowana w koszyku i tam dostępna do weryfikacji przez Klienta, aż do momentu potwierdzenia zamówienia.
  • w zakresie sprzedaży produktów promocyjnych, ich liczba jest ograniczona, a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa jest do wyczerpania danej oferty promocyjnej, Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów);
  • sprzedaż na warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Produkty w Sklepie, których dostępność warunkuje okres trwania promocji.
 3. Klient dodając wybrany Produkt do Koszyka (klikając w symbol koszyka przy produkcie, lub klikając w przycisk ‘kup teraz’) rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając w ‘przejdź do zawartości koszyka’ lub ‘do kasy’, Klient rozpoczyna proces realizacji Umowy Sprzedaży, na który składają się:
  • zalogowanie się (lub rejestracja) i podanie danych do ewentualnej dostawy i faktury,
  • akceptacja warunków regulaminu i polityki prywatności,
  • zgoda na przetwarzanie podanych w procesie realizacji umowy danych osobowych w celach ściśle z tym związanych, określonych stosowną ustawą lub prawnie usprawiedliwionym interesem i na ściśle określony czas,
  • ewentualna zgoda na przetwarzanie danych w celach innych niż realizacja umowy sprzedaży, np. marketingowych,
  • dokonanie płatności lub zaznaczenie jej formy i ewentualnej opcji
  • potwierdzenie złożonego zamówienia przyciskiem „zamawiam i płacę”.
 4. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia od SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail. Sprzedawca zapewnia wsparcie sprzedażowe potencjalnym Klientom poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny z wykwalifikowaną kadrą pracowników Sprzedawcy.
 5. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 6. Dostępne u Sprzedawcy opcje płatności to:
  • Przedpłata na konto (przelew bankowy) numer rachunku widoczny na etapie potwierdzenia zamówienia i w mailu je potwierdzającym, po wyborze takiej formy płatności;
  • Za pobraniem, przy odbiorze u kuriera, przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu;
  • Płatność kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu realizowana za pośrednictwem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75
  • Płatność on-line realizowana za pośrednictwem serwisu: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. tel. +48 (61) 642 93 44, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 całości – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar.
  • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
  • Płatność on-line realizowana za pośrednictwem: ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  • Przekazywanie danych w przypadku opcji  „Kup z Twisto” Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:  świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  a). W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: ING Bank Śląski S.A.  Twisto Polska sp. z o.o.  b). W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym.
  • Sprzedawca poinformuje o przygotowaniu zamówienia Klienta doym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
  • Płatność on-line realizowana za pośrednictwem serwisu: Sky-Pay, SIEF-IT Sp. z o.o. ul. Zgierska 73/212, 91-462 Łódź NIP: 7262609875
  • Płatność on-line realizowana za pośrednictwem serwisu: PayU SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, która jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, adres e-mail: help@payu.pl, numer telefonu + 48 61 628 45 05 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar.
  • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  • W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
  • Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Płatności wymienione jako lit. od c) do h) mogą nie być dostępne dla wszystkich rodzajów transakcji lub z uwagi na techniczne przeszkody w ich obsłudze.
 7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • W przypadku przedpłaty na konto Sprzedawcy, wstrzymuje się on z realizacją zamówienia do momentu otrzymania płatności na odpowiednim rachunku bankowym bądź otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu środków na rachunku operatora płatności internetowych. W braku otrzymania kwoty płatności lub braku informacji od operatora płatności internetowych, zamówienie będzie anulowane. Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.
  • Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o terminie wysyłki i możliwych wydłużeniach tego terminu, towary zamówione w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) są wysyłane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniach wolnych, towary zamówione w danym dniu roboczym przed godz. 13 są wysyłane w danym dniu roboczym, a pozostałe w dniu następnym.
  • Czas dostawy zamówienia wynosi maksymalnie 2 dni robocze.
  • Sprzedawca czeka na zaksięgowanie środków służących do opłacenia zamówienia 7 dni roboczych, po tym terminie zamówienie będzie anulowane.
 8. SPRZEDAWCA może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM. Faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta biznesowego, czy konsumenta. Klient może każdorazowo w procesie zamówienia kliknąć opcję „chcę otrzymać fakturę VAT” i podać do niej dane, jeśli różnią się od danych podanych w zakresie dostawy. Szczególnie podać swój nr NIP i nazwę firmy.
 9. Do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” na stronie https://barcaffe.pl/ KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony. Opcje te również do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” może modyfikować, odpowiednio do swoich preferencji. Modyfikacja zamówienia w późniejszych etapach realizacji umowy możliwa jest przez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, biorąc pod uwagę status zamówienia i stadium jego realizacji.
 10. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.
 11. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży (faktury) w postaci elektronicznej przekazanej na adres email podany w złożonym zamówieniu.
  • Najpóźniej przy finalizacji procesu zamówienia Klient jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę.
  • Dane są przetwarzane w ten sposób przez sklep internetowy BARCAFFE w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.
  • Biuletyny oraz oferty promocyjne będą ewentualnie wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym.
  • Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności, do której Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i której postanowienia akceptuje przed dokonaniem zakupu.
  • Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji oraz o czasie takiego przetwarzania. Wszelkie zaś informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.
C. KONTO KLIENTA
 1. Sklep oferuje swoim Klientom możliwość założenia Konta, które w istotny sposób upraszcza i usprawnia proces Zamówienia i korzystania z zasobów Sklepu.
 2. Do założenia Konta dochodzi w następujący sposób: należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwy użytkownika i hasła. Rejestrując konto w procesie zamówienia Klient wprowadza tym samym swoje dane do wysyłki, które przechowywane są na koncie. Rejestrując się bez dokonywania zakupu, klient wprowadza te dane już samodzielnie w swoich zakładkach. Obowiązkowo do rejestracji Klient wprowadza swoje imię i nazwisko oraz adres dostawy (lub nazwę firmy, adres dostawy i NIP w przypadku przedsiębiorców).
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym – przy jego zakładaniu. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wgląd do historii zamówień.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie Sprzedawcy na kontaktowy adres e-mail lub pocztą tradycyjną oświadczenia o chęci rezygnacji z posiadanego konta. Po usunięciu konta z zasobów Sklepu Sprzedawcy, Klient ma prawo żądać trwałego usunięcia zgromadzonych w infrastrukturze Sklepu swoich danych osobowych wraz z usunięciem konta zgłaszając takie żądanie przy lub po rezygnacji z posiadania Konta w Sklepie.
D. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klientom będącym Konsumentami przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:
  • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  • Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  • Skutki odstąpienia od Umowy:
   • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu towarów wielogabarytowych w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 PLN.
   • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   • W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
   • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  • Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, który stanowi, że: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Biorąc pod uwagę powyższe Konsument powinien mieć na względzie, że zamawiany pod indywidualnie określone zamówienie towar, jego ilość, jakość, czy rodzaj, albo towar w zapieczętowanym opakowaniu, albo którego nie da się przywrócić do pierwotnego stanu, nie kwalifikuje takiego rodzaju towaru (zamówionego wg indywidualnej, osobistej specyfikacji) jako podlegającego procedurze odstąpienia od umowy.
 4. Przewidziane wyżej uprawnienia Konsumenta przysługują również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w szczególności zawartego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w systemie REGON.
E. PROCEDURA REKLAMACYJNA
 1. Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia wszelkich uwag i roszczeń co do jakości wykonania Umowy poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.
 2. Klient niezadowolony z jakości wykonania Umowy przez Sklep może złożyć pisemną reklamację przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji, imię, nazwisko – nazwę firmy i zwięzły opis zaistniałego roszczenia.
 3. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 4. Sklep jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta.
 5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem.
 6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 7. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem kontaktowym Sklepu, albo na adres: sklep@barcaffe.pl, a reklamowany towar należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 8. Niezależnie od powyższego Sprzedawca nie wyłącza odpowiedzialności na zasadzie rękojmi rozumianej zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową, na zasadach w tamtym kodeksie ustanowionych (art. 556 k.c. i nast.)
F. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.
 2. Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy.
 3. Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów.
 4. Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów.
 5. KLIENT – Konsument jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 7. Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów ustawy o ochronie konsumentów.
G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.
 2. Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny, Polityka Prywatności i informacja o plikach Cookies, stanowią jego integralną część.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu, za pośrednictwem strony Sklepu, Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni (z zastrzeżeniem ust. 4) przed wejściem w życie nowych zapisów. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu.
 4. Zmiany w zakresie:
  • Wynkającym z przepisów prawa;
  • postanowień lit. B ust. 2 i lit. B ust. 7;
  • mogą być dokonywane w każdym czasie, o ile nie powodują dodatkowych kosztów po stronie Klienta;
 5. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. godz. 00:00.
ZAŁĄCZNIKI:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia.
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się z naszą Politykę Prywatności.
Home
Account
Cart
Search